Állj! Írj, üzenj, szólj!
 
Hirdetés
 
Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja
2010. november 03. szerda, 14:40
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium a 2010/2011. tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön - elsõsorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein - lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére.

 

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetû, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében hátrányos helyzetû [1],

bb) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülõ átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történõ jelentkezés idõpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,

bc) a Gyvt. 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgálat - az általános iskola és a szülõ kezdeményezésére elkészített - javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történõ jelentkezést megelõzõ három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.


A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetû tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek elõnyben részesíteni a felvétel során.

 

A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetõség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetû tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelõdjenek, amelyek célul tûzték ki a tehetséggondozást és a felsõfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

 

Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el. A tanulók a tanév rendjérõl szóló rendeletben meghatározott idõpontban (2011. január 21-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2011. január 28-án) - egy nem szaktárgyi jellegû - felvételi eljárást megelõzõ válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követõen fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.

A sikeresen teljesítõ tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot mûködtetõ középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsõfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves elõkészítõ évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban elõírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az elõkészítõ évfolyamon a diákok emelt szintû anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztõ, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintû idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékû nyelvtudást szerezhetnek) angol nyelvbõl, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékû tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármû-vezetõi jogosítványt.

A program résztvevõi valamennyien kollégisták lesznek.

 

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött ûrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már résztvevõ középiskolákban szerezhetõk be, vagy letölthetõk a Nemzeti Erõforrás Minisztérium honlapjáról (www.nefmi.gov.hu).

 

A pályázatnak tartalmaznia kell

1. a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselõ-testületének - lehetõleg anyagi támogatásról is szóló - határozatát (1. sz. melléklet),
2. a nevelõtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet)
3. a szülõ nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet),
4. a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet),
5. az osztályfõnök tanulóról írt jellemzését - 2 példányban,
6. a tanuló kézzel írott önéletrajzát - 2 példányban,
7. azt, hogy a programban résztvevõ intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (5. sz. melléklet),
8. a hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyzõ igazolása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy a tartós nevelésbe vételrõl),
9. valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat - az általános iskola és a szülõ kezdeményezésére elkészített - javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. számú melléklet).

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, mûvészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklõdési körét; a jövõjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt venni.)

 

A programban résztvevõ intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsõsorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

 

 

A pályázatot legkésõbb 2010. december 10-ig (a postára adást igazoló bélyegzõ dátuma) - postai úton - a települési önkormányzat juttatja el az elsõ helyen kiválasztott középiskola címére!

 

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: "Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja".

A határidõn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.

 

A pályázat eredményérõl 2011. február 11-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezõket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevõ intézmények programfelelõseitõl vagy az Arany János Programiroda vezetõjétõl, Tolnai Józseftõl, tel.: 06-1-235-7299, e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 


 

 

A pályázat eredményérõl történt értesítés után a 2011. február 18-tól kezdõdõ általános felvételi eljárás keretében a programba jelentkezõ valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2011. február 10-ig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is - más tanuló visszalépése esetén - bekerülhetnek a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába.)

 

 
Qweb Internet Technolgia