Állj! Írj, üzenj, szólj!
 
Hirdetés
 
Roma Mentor Projekt
2010. augusztus 30. hétfő, 13:09
A  BHIM RAO Egyesület és a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet (OSI)
közös pályázati felhívása -

A BHIM RAO Egyesület a Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI) Roma

Kulturális Programjának támogatásával a Roma Mentor Projekt
megvalósításán keresztül a roma identitás mûvészeten és kultúrán
keresztül történõ megismertetésére és megerõsítésére törekszik
a kisiskolás korosztály körében.

A Roma Mentor Projekt alapvetõ célja pozitív változások elõidézése
a roma gyerekek önértékelésében és jövõképében egy olyan közös
tanulási folyamat eredményeként, melyet a kívülrõl érkezõ, sikeres
roma mentor személyes példája és tapasztalata motivál a csoport
vezetõjével együttmûködésben.

A korábbi évek programjaiból kialakult kitûnõ szakértõi csapat

tagjai olyan, magukat romaként definiáló értelmiségiek, mûvészek,
közösségi vezetõk, akik szívesen vállalkoztak a mentori feladatokra,
és havonta két délutánt töltenek a gyerekcsoportok foglalkozásainak
szervezésével és vezetésével.
A mentorok folyamatos pedagógiai képzésérõl egy professzionális
tréning szervezet gondoskodik.
 A foglalkozások tervezéséhez a mentorok, saját elképzeléseiken túl
ötletcsomagot kapnak, a végleges munkaterv azonban a nyertes csoportok
vezetõivel közösen kerül kialakításra.

A formális iskolai keretekbe történõ integrálódás esélyét

növelendõ ismereti célok átadása is követelmény, kiemelve, hogy a
fiatalok közelebb kerüljenek a roma kultúrához és történelemhez,
ezáltal erõsödjön roma identitásuk vagy (a többségi társadalom
tagjaiként) váljanak toleránsabba iránta. További célzott
ismeretkörök: írás - olvasás fejlesztése, egészséges életmód,
környezetvédelem, bûnmegelõzés, pályaválasztás.

A program különösen fontosnak tartja, hogy a kultúra és mûvészetek

eszközkészletének felhasználásával a résztvevõ gyerekcsoportok
tagjai alkotói pozícióba kerüljenek. Ezáltal fejlesztési célokat
érjenek el az iskola által választott és a mentor által képviselt
hagyományos mûvészeti profil (úgymint, ének, zene, tánc, színház,
film, képzõmûvészet, irodalom, stb.) vagy a tágabb értelemben vett
kulturális tevékenység (média, informatika, sport, természetjárás,
gasztronómia, stb.) kibontakoztatásán keresztül.


Támogatás vissza nem térítendõ támogatás, a projekt elszámolható

összes költségének 100 % -a.
Egy pályázat esetén elnyerhetõ támogatás összege: 520.000 forint.
A BHIM RAO Egyesület csoportonként 320.000 forint támogatást biztosít
a 2010/2011-es tanévre összesen 16 foglalkozás szervezéséhez, valamint
ezen felül az intézmény/szervezet által kijelölt munkatárs
honoráriumára 200.000 forintot, annak érdekében, hogy minõségi,
ambiciózus, különleges és másként nem megvalósítható
gyerek-foglalkozások megtartását tegye lehetõvé.

A program ezen felül közvetlenül fedezi: a mentor megbízási díját

és költségeit, és a felkészítõ és kiértékelõ tréningeken való
részvételhez kapcsolódó kiadásokat.Pályázók köre:

Az  alábbi szervezetek pályázhatnak, de konzorciumot nem alkothatnak:
- közoktatási intézmény (általános iskola)
- közoktatási intézmény általa létrehozott non-profit szervezet
- közösségi házak gyerekcsoportjai
- egyéb jogi személyiségû nonprofit szervezet
- egyház

Amit a pályázóknak kell biztosítania:


- foglalkozás helyszínét


- egy fõ munkatársat, (tanár, csoportvezetõ), aki a mentorokkal

együttmûködik és a tanév során kötelezõen részt vesz a BHIM RAO
Egyesület által szervezendõ, térítésmentes három tréningen,
valamint a szabadidõs foglalkozásokon (16 alkalom)

- A munkatárs és a mentor közösen kidolgozzák és megvalósítják az

éves munkatervet a megadott sablon alapján havi rendszerességgel
gyorsjelentést, félévkor és évvégén részletes szakmai beszámolót
készítenek.

- A pályázó elkülönítetten kezeli a foglalkozássorozat

költségeinek fedezéséhez biztosított támogatást, annak
felhasználásáról félévkor és évvégén pénzügyi beszámolót
készít, a vonatkozó bizonylatok másolatait bemutatja.A támogatott projektek idõtartama: 2010/2011-es tanév.

Ezen belül a tanároknak 10 hónap (2010. szeptember - 2011. június), a
csoportoknak 8 hónap (2010. október - 2011. január és 2011. március -
június)

A foglalkozások lebonyolításának ideje lehetõség szerint hétköznap

délután. Helyszíne elsõsorban az intézmény, illetve nonprofit
szervezet székhelye.
A fiatalok korosztályi sajátosságainak figyelembevételével és a
foglalkozás jellege szerint egy alkalom 2-3 óra terjedelmû legyen, s a
hét ugyanazon napján kerüljön megtartásra, erõsítve a fialok
projekthez való kötõdését. Alkalmanként (legfeljebb szemeszterenként
kétszer) kirándulások, külsõ helyszínek meglátogatása tervezhetõ.

Támogatni kívánt csoportok száma: 15 csoport.

A projekt  elõnyben részesíti azon intézmények valamint
civilszervezetek pályázatait, akik a 2008/2009-es tanévben már
elkezdték a program megvalósítását.

Célzott korosztály: általános iskolai tanulók.

Az egyes csoporton belül különbözõ évfolyamok keveredhetnek, úgy,
hogy a tervbe vett foglalkozás-sorozat közösen megvalósítható és
minden résztvevõ számára követhetõ legyen.
Törekedni kell vegyes csoportok kialakítására, hogy roma és nem roma
fiatalok együtt dolgozzanak.
Az ideális csoportlétszám 20 fõ.
Amennyiben valamely csoport létszáma nem tudja elérni a 15 fõt, vagy
nincs mód vegyes (roma es nem roma gyerekeket együtt foglalkoztató)
csoport kialakítására,  kérik  jelezzék és indokolják a pályázati
adatlapban!
Ha a csoport létszáma lényegesen meghaladja a 20 fõt, úgy azt  írják
le, hogy milyen módszerrel biztosítható a projekt színvonala.

Támogatható tevékenységek köre


- A tanulók személyiségének megerõsítése érdekében folytatott

tevékenységek. A tanulók személyes helyzetére szabott nevelés,
személyiségfejlesztés, képességeiknek és érdeklõdésüknek
megfelelõ tehetségkibontakoztatás.

- A tanuló identitástudatának erõsítése. (Hagyományõrzés,

nyelvápolás.)

- Készségfejlesztõ programok megvalósítása, a fiatalok informatikai

jártasságának, a demokratikus együttmûködési, kommunikációs
készségeinek fejlesztése.

- A szülõk aktív szerepvállalásával a tanulók számára szabadidõs

programok szervezése. A megvalósítás helyszínén kívül szervezett
kirándulások, kiegészítõ programok, vendégmentor bevonása.

- Valamint a Pályázati felhívás I/2. pontjában megjelölt

tevékenységek, tervjavaslatok lebonyolítása.

A szükséges tárgyi, infrastrukturális környezet kialakítása


Olyan légkör biztosítása, mely garantálja a nyugodt tanulás, a

bizalmas kapcsolati rendszer, otthonosság érzését. Alkalmas a célra
pl. mûködõ iskolában lévõ tanterem, kultúrház, könyvtár,
mûvelõdési ház, vagy egyéb épületek helyiségei.

Tájékoztatás, nyilvánosság


A pályázó a projekt megvalósítása során köteles a projektrõl,

annak céljairól információt nyújtani, mind a fiatalok, mind a szülõk
számára.

Elszámolható költségek:


- A mentor foglalkozások költségei, mint például: kirándulás

utazási költségei, kézmûves és egyéb foglalkozások
anyagköltségei, meghívott elõadók utazási költségei, külsõs
programok esetén belépõk, bérleti díj, stb.

- A foglalkozások alatti étkezések költségei.


- Az intézmény/szervezet által kijelölt munkatárs (projektvezetõ)

honoráriuma.

A Roma Mentor Projekt támogatása terhére nem elszámolható:


- Az iskola vagy a közösségi intézmény felújítása vagy

átépítése.

- Technikai eszközök, mint pl. TV, DVD lejátszó, videó felvevõ stb.

vásárlása.

- A tanárok és oktatók képzése és programjai.A jelentkezési csomag az alábbi dokumentumokat kell, hogy tartalmazza:

- Pályázati adatlap (alább mellékelve),
- A pályázó alapító okiratának másolata,
- A gyerekcsoport leírása, mely bemutatja az életkorukat, érdeklõdési
körüket, földrajzi helyüket, a közösséget amelyhez tartoznak, a
gyerekek számát és az eddigi szabadidõs programokat (ha volt),
- 10x13 cm fotó a jelentkezõ gyerekcsoportról,
- Nyilatkozat, amelyben a jelentkezõ intézmény biztosítja a
természetbeni hozzájárulásokat (lásd fent: a gyerekek részvétele a
foglalkozásokon, helyszín, munkatárs).


Pályázat beadása:

-      1 eredeti példányban, valamint további 1 elektronikus
példányban (kizárólag CD/DVD lemezen),
-       postai úton ajánlott küldeményként a következõ címre:  3751,
Szendrõlád, Petõfi út 15.
-       ezen felül elektronikus levélben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre is
be kell nyújtani a pályázati anyagot.

További információk:
http://bhimrao.hu                                                       Glonczi
Nikoletta •   Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. • 06304557473
Káló Norbert • Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. • 06703693053

Pályázati adatlap:
http://bhimrao.hu/mentorprog2010.html

A pályázatok beadási határideje: 2010.szeptember 10.
 
Qweb Internet Technolgia